WISEs (Work Integration Social Enterprises) to przedsiębiorstwa społeczne, które koncentrują się na poprawie perspektyw zatrudnienia osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Model pracy tych przedsiębiorstw okazał się skuteczny w UE, gdzie został zastosowany z różnymi szczegółowymi formami i celami (trampolina i stałe programy). Ten model odpowiedział na wyzwanie jakim jest zatrudnienie, wspierając jednocześnie rozwój społeczny i zawodowy ludzi w perspektywie długoterminowej. Przedsiębiorstwa te mają silny wymiar pedagogiczny pod względem inicjowania programów szkoleniowych i edukacyjnych zaprojektowanych w oparciu o istniejący już potencjał (na poziomie zawodowym i przy jego udziale w społeczeństwie) oraz rozwijają indywidualny potencjał w swoim przedsiębiorstwie.

Projekt INNO-WISE jest wynikiem współpracy czterech kluczowych jednostek badawczych i technologicznych, trzech władz lokalnych oraz pięciu konsorcjów i sieci WISE. Mają one na celu zaradzenie wszystkim lukom technologicznym poprzez identyfikację tych braków technologicznych oraz umiejętności w WISE w Europie Środkowej w celu opracowania aplikacji i architektury ICT (ang. information and communication technologies = techniki informacyjne i komunikacyjne), które poprawią lub rozwiną ich kompetencje technologiczne i zarządcze. Głównym celem tego projektu jest zapewnienie narzędzi zarządczych i technicznych dla WISE za pośrednictwem platformy ICT i programów szkoleniowych, które umożliwią WISE pełne zrozumienie i wykorzystanie technologii wprowadzonych w ich przedsiębiorstwach.

Projekt INNO-WISEs ma na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb rozwojowych sektorów WISE, od luk technologicznych po niedobory umiejętności, poprzez stworzenie elastycznej platformy ICT (ang. information and communication technologies = techniki informacyjne i komunikacyjne) i pewne programy szkoleniowe. Mamy nadzieję, że ta platforma ICT i programy szkoleniowe będą miały wpływ na zrównoważony rozwój WISE zaangażowanych w projekt, a tym samym na wzrost gospodarczy i integrację społeczną ich regionu.

Innowacyjna platforma technologiczna zapewni WISE dostęp do kluczowych technologii zarówno zarządczych, jak i technicznych (np. wspierające innowacyjne procesy produkcyjne). Dlatego narzędzie to będzie wspierać WISE w opracowywaniu innowacyjnych produktów, usług i procesów związanych z sektorami gospodarki, w których pracują (tj. Gospodarka odpadami, recykling i ponowne użycie, zrównoważona turystyka i rolnictwo). Platforma jest tworzona zgodnie z rzeczywistymi potrzebami użytkowników i będzie gospodarzem modułów szkoleniowych Massive Online Open Course (MOOC), udostępniając je użytkownikom.

Programy szkoleniowe będą koncentrować się na warsztatach w zakresie kompetencji technologicznych i menedżerskich dla menedżerów i pracowników WISE. Programy te będą bezpośrednio wspierać innowacyjne zdolności WISE i rozwój ich bardziej przedsiębiorczego sposobu myślenia poprzez wspieranie kluczowych umiejętności, których obecnie brakuje, takich jak innowacyjne umiejętności kierownicze i organizacyjne. Programy szkoleniowe obejmują: osobiste moduły szkoleniowe, wszystkie materiały szkoleniowe, zawartość i materiały opracowane dla modułów MOOC (ang. massive open online course = otwarty kurs online).

Projekt INNO-WISE, który gromadzi 12 partnerów, ma silny i wysoko wykwalifikowany wymiar ponadnarodowy, dzięki udziałowi partnerów z pięciu krajów Europy Środkowej (Włoch, Słowenii, Chorwacji, Polski i Belgii), a także dzięki udziałowi kluczowych podmiotów badawczych i technologicznych, grup konsorcjów WISE w krajach Europy Środkowej i europejskiej sieci WISE.