WISEs to przedsiębiorstwa społeczne działające w całej Europie w różnych ramach prawnych i na podstawie różnych przepisów krajowych. Różnią się także pod względem struktury wewnętrznej, takiej jak kultura organizacyjna, komunikacja, rozwój osobisty i tak dalej. Dlatego ten rozdział ma na celu przedstawienie niektórych z tych aspektów, a także dobrych praktyk i projektów o charakterze informacyjnym, które mogą być przydatne i służyć jako inspirujący materiał.

Przedstawiamy przedsiębiorstwa społeczne w Europie: ramy prawne, strategie, specyfika krajowa

Projekt PRESS

Temat: „Ekonomia społeczna i model integracji społecznej przedsiębiorstw społecznych jako narzędzie wprowadzania do pracy osób w niekorzystnej sytuacji”. Celem projektu PRESS jest przyczynienie się do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet w niekorzystnej sytuacji, Romów oraz romskich kobiet, a także promowanie modelu i wykorzystanie PS w celu wspierania ich integracji społecznej i zawodowej. PRESS to projekt finansowany z programu Erasmus +, który pozwala organizacjom z różnych państw członkowskich UE na omawianie zagadnień włączenia oraz wymiany najlepszych praktyk z wzajemnym wzbogaceniem.

R.E.S.P.E.C. - Rentowność przedsiębiorstw społecznych, prognozowanie, miejsca pracy i umiejętności

Zintegrowane strategie łączące skuteczne systemy wsparcia zwiększenia dochodu, włączające rynki pracy oraz odpowiednie usługi socjalne są niezwykle istotne. Projekt opiera się na tych podstawach, łącząc tematy z obszaru zatrudnienia, umiejętności oraz wykluczenia społecznego. Jest w języku FR / HUN / ESP

Przedsiębiorczość społeczna (praca i integracja społeczna) w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez transformację strukturalną i semiotyczną

Podstawowym pytaniem jest, jak konteksty strukturalne i semioticzne, z perspektywy kultury, ekonomii i polityki wybranych postkomunistycznych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej (Chorwacja, Czechy, Słowenia i Polska), wpłynęły na hostoryczny rozwój i współczesną sytuację przedsiębiorczości społecznej ukierunkowanej na integrację grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w tych krajach (przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się integracją zawodową – WISE). Na podstawie wtórnych danych, ankiet, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów i grup fokusowych z interesariuszami z ponadnarodowego projektu INNO WISE, identyfikujemy zarówno przemiany komunistyczne, jak i postkomunistyczne jako najbardziej niekorzystne dla PS. Jednocześnie, kluczowym czynnikiem, jaki decyduje o tym, że PS stają się coraz silniejsze po 2004 r. jest zewnętrzny wpływ struktur i dyskursów związanych z Unią Europejską.

Wewnątrz przedsiębiorstw społecznych: kultura organizacyjna, rozwój osobisty, komunikacja

Szkolenie dla trenerów

Materiał dydaktyczny został opracowany w ramach projektu „Jobcoach +” i został po raz pierwszy przetestowany w UVEG w maju 2017 r. Zawiera 3 moduły: – MODUŁ 1. STRATEGIE ROZWOJU OSOBISTEGO W MIEJSCU PRACY – MODUŁ 2. KOMUNIKACJA – MODUŁ 3. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Poprawa wydajności przedsiębiorst społecznych

Działania przedsiębiorstw społecznych zajmujących się integracją zawodową i społeczną w Chorwacji, Słowenii oraz we włoskich regionach Lombardii i Trentino

W niniejszym dokumencie przeanalizowano obiektywne i subiektywne wyniki społeczne i ekonomiczne przedsiębiorstw społecznych (WISE) w Chorwacji, Słowenii i włoskich regionach Lombardii i Trentino. Mówiąc dokładniej, głównym celem jest sprawdzenie: a) spójności między subiektywnym a obiektywnym działaniem PS oraz b) zgodności między ich wynikami ekonomicznymi i społecznymi.

Myślenie projektowe (Design Thinking) dla Większego Dobra: innowacje w sektorze społecznym

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób myślenie projektowe (Design Thinking), podejście skoncentrowane na człowieku i na rozwiązywaniu problemów, może pomóc Ci naprawdę zrozumieć problem, wygenerować pomysły warte przetestowania i powtarzania, aby znaleźć rozwiązania, które naprawdę robią różnicę. Dzięki globalnym historiom z dziedzin tak różnorodnych, jak administracja rządowa, opieka zdrowotna i edukacja, kurs pokaże narzędzia, techniki i sposoby myślenia potrzebne do zastosowania myślenia projektowego w celu odkrycia nowych i kreatywnych rozwiązań w sektorze społecznym.

Międzynarodowa wartość społeczna

Ma dużą ilość zasobów, koncentrując się na pomiarze wpływu społecznego. Dostępna jest specjalna sekcja na temat narzędzi mierzenia wartości społecznej i oprogramowania dostępnego do pomiaru wpływu społecznego. Niewielka liczba platform jest akredytowana przez Social Value International, ale zawiera też listę innych platform, które nie zostały akredytowane.

Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

Autonomia ścieżek: zbiory najlepszych praktyk

Autonomia Ścieżek: wzajemne uczenie się towarzyszenia w integracji społecznej i zawodowej osobom znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie i psychospołecznie w krajach CEI (Central-European Initiative – Inicjatywa środkowoeuropejska)

Jak przedsiębiorstwa społeczne zwiększają łańcuch dostawczy firm

Kurs ma globalne znaczenie, a jego uczestnicy zostali zarejestrowani na 2018 Social Enterprise World Forum w Edynburgu (Szkocja) z udziałem wiodących zwolenników korporacyjnych partnerstw społecznych z całego świata. Prowadzący opisują motywację do zaangażowania, procesy zakupu lub dostaw oraz pomiaru i komunikowania wpływu społecznego. Kurs jest bardzo interesujący i miał świetne webinaria na całym świecie.

Różne

Porównywanie pomocy

PROJEKTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z 2017 R. – aktualizacja sierpień 2018 r. Dostępne tylko w języku hiszpańskim.

Uruchom swoje przedsiębiorstwo społeczne

Zestaw wytycznych i instrukcji dotyczących zakładania własnego przedsiębiorstwa społecznego i zaspokajania jego potrzeb. Analizowane są takie tematy, jak: sprzedaż, marketing, branding, biznesplan itp.